Menü Kapat

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı İş Güvenliği Ekipmanları

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı İş Güvenliği Ekipmanları

Kişisel koruyucu donanım iş güvenliği ekipmanları kullanımını etkileyen bireysel ve örgütsel değişiklikleri kısaca ele alalım dedik.  İş güvenliğinde kullanılan kişisel ekipman koruyucu malzemelerin kullanılmasındaki farklılıkları biraz daha açarak sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kişisel Koruyucu
Kişisel Koruyucu

Kişisel koruyucu Donanım kapsamında iş güvenliği ekipmanları işyerlerinde sağlık ve güvenlik uygulamalarının etkinliği, yönetimin işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yaklaşımı ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte, çalışanların kişisel özellikleri ve kendi sağlıkları üzerindeki kontrol duygularının da etkisi vardır. Kişisel koruyucu donanımı kullanımında sağlık ve güvenliğin konumlarına göz atacak olursak;

İş Güvenliği Ekipmanları kullanmak ve sağlık ve güvenliğin sağlanması ile çalışanların güvenlik davranışlarının etkileşimi incelenirken, söz konusu uygulamaların çalışanlarca algılanışı belirlenmelidir. Bu nedenle, makalede işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda çalışanların tutumları, güvenlik davranışı, güvenlik ihtiyacı gibi bireysel etkenler yanında yöneticilerin konuyla ilgili yaklaşım ve uygulamalarının çalışanlarca algılanışının belirlenmesi de amaçlanmıştır.

Makalenin odak noktasını güvenli davranışın bir göstergesi olarak “kişisel koruyucu donanım kullanımı” oluşturmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen amprik çalışmada, “kişisel koruyucu donanım kullanımı” ile ilişkili olduğu varsayılan değişkenler güvenlik etkinliği, güvenlik ihtiyacı, yönetici tutumları ve koruyucu donanım olanaklarıdır. Araştırmanın temel hipotezi, kişisel koruyucu donanım kullanımının bireysel ve örgütsel değişkenler ile ilişki içinde olduğu yönündedir.

Araştırma bulguları, çalışanların güvenlik ihtiyacını hissetmelerinin yanında, kişisel koruyucu donanımın ulaşılabilirliğinin onları güvenli davranışa ya da koruyucu donanım kullanımına sevk ettiğini göstermektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği nedir yazımıza ayrıca göz atabilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı, İş Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanım
Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı, İş Güvenliğine gelecek olursak. İş sağlığı ve güvenliği, bugünkü anlayışta disiplinler arası etkileşimi ve işbirliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen bir alandır. Teknik ve fiziki açıdan bakıldığında,

İş güvenliği ekipmanlarının kullanılması aşamasında işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması odak noktayı oluştururken, sağlık bilimleri açısından, meydana gelen iş kazaları sonucundaki yaralanma ve meslek hastalıklarından korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

” Psikolojik ve sosyolojik bakış açıları iş sağlığı ve güvenliğinde esasen çalışanların davranış, tutum ve kültürlerine ilişkin konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.”

Hukuki açıdan ise, iş güvenliğini sağlama konusunda esas olarak işverene ve ayrıca çalışana esasen kamu hukuku temelinde getirilen hukuk kurallarını ifade etmektedir. Nitekim Türk iş güvenliği mevzuatının yeniden yapılandırılması çalışmalarında, “tazmin” kadar “önleme”nin önemli ve gerekli olduğu düşüncesinden hareketle sosyal tarafların tümüne bu konuda görevler yüklenmiş ve işçi ile işverenlerin mevcut görevleri Avrupa Birliği yönergeleri ışığında daha ayrıntılı tanımlanmıştır.

Kişisel Koruma Ekipman Kapsamında İş Verenin İşçiyi Gözetmesi

Kişisel Koruyucu Donanımları
Kişisel Koruyucu Donanımları

İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri alarak, güvenli bir işyeri ortamı sağlama yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülükler 4857 Sayılı İş Kanununun 77-89’ncu maddelerini
kapsayan beşinci bölümünde belirtilmiştir.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde, çalışanların eğitim ve bilgilendirilme hakkı, katılım hakkı, çalışmaktan kaçınma hakkı ve iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmakla birlikte, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla da yükümlüdürler (Bkz., Süzek, 2005: 613-621). Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı da söz konusu önlemlerden biridir.

İş bu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. maddesine dayanılarak çıkarılan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin” (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği)*** amacı; işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini ve kullanımı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Görüldüğü gibi, işyerindeki risklerin önlenmesi ya da azaltılması teknik sistemler, iş organizasyonu ve çalışma yöntemleri ile sağlanamadığında, kişisel koruyucular devreye girmektedir.

Türkiye’de 2006 yılında 79.027 iş kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 1592 kişi ve meslek hastalığı sonucu ise 9 kişi olmak üzere toplam 1.601 kişi hayatını kaybetmiştir (SGK,Erişim). Ancak, bu rakamlar sadece sigortalı işçileri kapsamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk defa yaptığı “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırmasına göre;

Kişisel koruyucu donanımları son 12 ay içinde istihdam edilenlerden %2,9’u iş kazası geçirirken, % 3.7’sinde çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık meydana gelmiştir (TÜİK, 2008). Ülkemizde iş güvenliği ve iş kazalarıyla ilgili davranışsal boyutu ortaya koyan araştırmalar yeterli düzeyde değildir.

Teknik personelin geçirdiği iş kazalarının nedenleri ve önleme konusundaki bir araştırmada kazaların çoğunlukla güvensiz davranışlardan kaynaklandığı saptanmıştır (Aybek vd. 2003) Bu noktada, işyerinde işçinin kişisel koruyucu donanım kullanmasını etkileyen bireysel ve örgütsel değişkenler bulunmaktadır.

Makalede bu değişkenler, teorik olarak ele alındıktan sonra bir tekstil işletmesinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına yer verilerek değerlendirilecektir.

İş Güvenliği ve kişisel koruyucu iş güvenlik ekipmanlar firması Erataş ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu konular da dikkatinizi çekebilir.


İstanbul ve Diğer İlçe Ve Şehirler İş Güvenliği Ekipmanları Bloglar


Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir

Bir önceki yazımız olan İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir